پوشش کامل نیازهای شما برای یادگیری

دوره آموزش پایتون مقدماتی آموزشگاه هوش برتر

تکالیف (آخرین جلسه-هفته دوازدهم)👇🏻:

هر تعداد از تمرینهای زیر را که توانستید انجام دهید و در کلاس ارائه کنید.

👈1- فلوچارت و اسکریپتی بنویسید که یک عدد صحیح را از کاربر دریافت کند و مشخص کند که اول است یا مرکب.

👈2- فلوچارت و اسکریپت قبل را به گونه ای توسعه دهید که اگر عدد صحیح دریافتی مرکب بود آن را تجزیه کند.

👈3- اسکریپت مشخص کردن عدد اول و مرکب و تجزیه عدد مرکب را به صورتی بنویسید که اعداد اول کوچکتر از 1000000 را در یک فایل بنویسد و برای مشخص کردن عدد اول و مرکب و تجزیه عدد مرکب تنها از اعداد داخل آن فایل استفاده کند.

👈4-اسکریپتی بنویسید که دو عدد را بگیرد و با استفاده از توابع lcm و gcd در لایبرری math ک. م. م و ب. م. م آن دو را به دست دهد.

👈5- اسکریپتی بنویسید که دو عدد را بگیرد و ک. م. م و ب. م. م آن دو را به دست دهد(مجاز نیستید که از توابع lcm و gcd در لایبرری math استفاده کنید).

👈6- در مورد مبناهای عددی تحقیق کنید و اگر توانستید با format specifiers ها آن ها را تست کنید.

👈7- با استفاده از لایبرری timeit و توابع timeit و repeat در آن اسکریپت هایی بنویسید که زمان اجرای یک دستور یا بخشی از یک برنامه را در زبان پایتون محاسبه و با هم مقایسه کند.

👈8- با استفاده از import this مجموعه ای از 19 اصل نرم‌افزاری تأثیرگذار بر طراحی زبان برنامه‌نویسی پایتون را مشاهده کنید.

👈9- با استفاده از دستورات import keyword و keyword.kwlist کلمات کلیدی پایتون را مشاهده و هر یک را در کلاس توضیح دهید.

👈10-به روش هایی غیر از تابع بازگشتی اسکریپتی تهیه کنید که یک عدد صحیح را دریافت کند و فاکتوریل آن را برگرداند. در نوشتن اسکریپت ابتدا تابعی ایجاد کنید که فاکتوریل آرگومان خود را برگرداند سپس تابع مورد نظر در این اسکریپت فراخوانی شود.

👈11- اسکریپت لاگین با یوزر و پسورد را به صورتی گسترش دهید که:

الف – با استفاده از دیکشنری در اسکریپت لاگین خود تعداد یوزر نیم و پسوردها را به تعدادی بیشتر مثلا 10 مورد اضافه کنید.

ب- یوزر و پسوردها در فایلی دیگر غیر از خود اسکریپت ذخیره شوند.

ج- امکان اصلاح آنها با یوزر ادمین باشد.

د- با وارد کردن صحیح یوزرنیم و پسورد یک برنامه سیستم عامل مثل paint یا notepad یا calculator باز شود.

👈12- در خصوص PEP 8 یک تحقیق جامع در قالب یک فایل پاورپوینت تهیه کنید به صورتی که بتوانید به خوبی آن را در کلاس ارائه کنید.

👈13- اسکریپتهای مربوط به هفته دوازدهم (جلسه آخر) را مرور و تست کنید و سعی کنید برخی را توسعه دهید. برخی از اسکریپتها در کلاس بررسی نشده اند.

👈14- اسکریپتهای مربوط به هفته یازدهم (دوجلسه قبل) را مرور و تست کنید و سعی کنید برخی را توسعه دهید.

👈15- اسکریپتهای مربوط به هفته دهم را مرور و تست کنید و سعی کنید برخی را توسعه دهید.


👈فایل اسکریپتهای مربوط به هفته یازدهم را می توانید از این بخش دریافت و مطالعه کنید.

تکالیف هفته یازدهم👇🏻:

👈1- فلوچارت و اسکریپتی بنویسید که یک عدد صحیح را از کاربر دریافت کند و مشخص کند که اول است یا مرکب و در صورتی که عدد مرکب بود آن را تجزیه کند.

👈2- فلوچارت و اسکریپت قبل را به گونه ای توسعه دهید که اگر عدد صحیح دریافتی مرکب بود آن را تجزیه کند.

👈3- اسکریپت مشخص کردن عدد اول و مرکب و تجزیه عدد مرکب را به صورتی بنویسید که اعداد اول کوچکتر از 1000000 را در یک فایل بنویسد و برای مشخص کردن عدد اول و مرکب و تجزیه عدد مرکب تنها از اعداد داخل آن فایل استفاده کند.

👈4- اسکریپتی بنویسید که دو عدد را بگیرد و ک. م. م و ب. م. م آن دو را به دست دهد(مجاز نیستید که از توابع lcm و gcd در لایبرری math استفاده کنید).

👈5- اسکریپت یک ماشین حساب غیرگرافیکی را بنویسید. اگر توانستید آن را توسعه دهید تا به ماشین حساب مهندسی تبدیل شود.

👈6- در مورد مبناهای عددی تحقیق کنید و اگر توانستید با format specifiers ها آن ها را تست کنید.

👈7- با استفاده از لایبرری timeit و توابع timeit و repeat در آن اسکریپت هایی بنویسید که زمان اجرای یک دستور یا بخشی از یک برنامه را در زبان پایتون محاسبه و با هم مقایسه کند.

👈8- در خصوص PEP 8 یک تحقیق جامع در قالب یک فایل پاورپوینت تهیه کنید به صورتی که بتوانید به خوبی آن را در کلاس ارائه کنید.

👈9- اسکریپتهای مربوط به هفته دهم (جلسه قبل) را مرور و تست کنید و سعی کنید برخی را توسعه دهید.

👈10-به روش هایی غیر از تابع بازگشتی اسکریپتی تهیه کنید که یک عدد صحیح را دریافت کند و فاکتوریل آن را برگرداند. در نوشتن اسکریپت ابتدا تابعی ایجاد کنید که فاکتوریل آرگومان خود را برگرداند سپس تابع مورد نظر در این اسکریپت فراخوانی شود.

👈11- اسکریپت لاگین با یوزر و پسورد را به صورتی گسترش دهید که:

الف – با استفاده از دیکشنری در اسکریپت لاگین خود تعداد یوزر نیم و پسوردها را به تعدادی بیشتر مثلا 10 مورد اضافه کنید.

ب- یوزر و پسوردها در فایلی دیگر غیر از خود اسکریپت ذخیره شوند.

ج- امکان اصلاح آنها با یوزر ادمین باشد.

د- با وارد کردن صحیح یوزرنیم و پسورد یک برنامه سیستم عامل مثل paint یا notepad یا calculator باز شود.


👈فایل اسکریپتهای مربوط به هفته دهم را می توانید از این بخش دریافت و مطالعه کنید.


تکالیف هفته دهم👇🏻:

👈1-به روش هایی غیر از تابع بازگشتی اسکریپتی تهیه کنید که یک عدد صحیح را دریافت کند و فاکتوریل آن را برگرداند. در نوشتن اسکریپت با استفاده از def تابعی ایجاد کنید که فاکتوریل آرگومان خود را برگرداند سپس تابع مورد نظر در این اسکریپت فراخوانی شود.

👈2- اسکریپت لاگین با یوزر و پسورد را به صورتی گسترش دهید که:

الف – با استفاده از دیکشنری در اسکریپت لاگین خود تعداد یوزر نیم و پسوردها را به تعدادی بیشتر مثلا 10 مورد اضافه کنید.

ب- یوزر و پسوردها در فایلی دیگر غیر از خود اسکریپت ذخیره شوند.

ج- امکان اصلاح آنها با یوزر ادمین باشد.

د- با وارد کردن صحیح یوزرنیم و پسورد یک برنامه سیستم عامل مثل paint یا notepad یا calculator باز شود.

👈3- فلوچارت و اسکریپتی بنویسید که اعداد زوج کوچکتر از 200 را در یک فایل ذخیره کند و نمایش دهد.

👈4- فلوچارت و اسکریپتی بنویسید که یک عدد صحیح را از کاربر دریافت کند و مشخص کند که اول است یا مرکب و در صورتی که عدد مرکب بود آن را تجزیه کند.

👈5- با استفاده از لایبرری timeit و توابع timeit و repeat در آن اسکریپت هایی بنویسید که زمان اجرای یک دستور یا بخشی از یک برنامه را در زبان پایتون محاسبه و با هم مقایسه کند.

👈6- فلوچارت و اسکریپتی بنویسید که سه عدد را از کاربر بگیرد و بررسی کند که آیا می توانند اضلاع یک مثلث را تشکیل دهند یا خیر و در تکمیل اسکریپت قبلی بررسی کند که آیا می توانند اضلاع یک مثلث قائم الزاویه را تشکیل دهند یا خیر

👈7- در خصوص PEP 8 یک تحقیق جامع در قالب یک فایل پاورپوینت تهیه کنید به صورتی که بتوانید به خوبی آن را در کلاس ارائه کنید.

👈8- اسکریپتهای مربوط به هفته نهم (جلسه قبل) را مرور و تست کنید و سعی کنید برخی را توسعه دهید.

👈9- در مورد مبناهای عددی تحقیق کنید و اگر توانستید با format specifiers ها آن ها را تست کنید.

👈10-فلوچارت و اسکریپتی بنویسید که سه عدد را از کاربر بگیرد و بررسی کند که آیا می توانند اضلاع یک مثلث را تشکیل دهند یا خیر

👈11-در تکمیل اسکریپت قبلی اسکریپتی بنویسید که سه عدد را از کاربر بگیرد و بررسی کند که آیا می توانند اضلاع یک مثلث قائم الزاویه را تشکیل دهند یا خیر


👈فایل اسکریپتهای مربوط به هفته نهم را می توانید از این بخش دریافت و مطالعه کنید.

تکالیف هفته نهم👇🏻:

👈1-اسکریپتی تهیه کنید که یک عدد صحیح را دریافت کند و فاکتوریل آن را برگرداند. در نوشتن اسکریپت با استفاده از def تابعی ایجاد کنید که فاکتوریل آرگومان خود را برگرداند سپس تابع مورد نظر در این اسکریپت فراخوانی شود.

👈2- اسکریپت لاگین با یوزر و پسورد را به صورتی بنویسید که

الف – اسکریپت نام کاربری و کلمه عبور را از کاربر دریافت کند و در صورتی که یوزرنیم و پسورد درست وارد شده بود به او متنی نمایش داده شود. مثلا بنویسد “خوش آمدید”.

ب- در تعداد دفعات وارد کردن اشتباه یوزرنیم و پسورد در اسکریپت لاگین خود محدودیت ایجاد کنید(مثلا 5 بار)

ج- با استفاده از دیکشنری در اسکریپت لاگین خود تعداد یوزر نیم و پسوردها را به تعدادی بیشتر مثلا 10 مورد اضافه کنید.

د- یک یوزر ادمین تعریف کنید به صورتی که بتواند بقیه پسوردها را تغییر دهد و یا یوزر و پسورد جدید تعریف کند.

👈3- با استفاده از lambda (تابع بی نام-تابع یک بار مصرف) اسکریپتی تهیه کنید که عددی را بگیرد و آن را به توان 4 برساند.

👈4- با استفاده از lambda (تابع بی نام-تابع یک بار مصرف) اسکریپتی تهیه کنید که عددی را بگیرد و فاکتوریل آن را محاسبه کند و نمایش دهد.

👈5-فلوچارت و اسکریپتی بنویسید که سه عدد را از کاربر بگیرد و بررسی کند که آیا می توانند اضلاع یک مثلث را تشکیل دهند یا خیر

👈6-در تکمیل اسکریپت قبلی اسکریپتی بنویسید که سه عدد را از کاربر بگیرد و بررسی کند که آیا می توانند اضلاع یک مثلث قائم الزاویه را تشکیل دهند یا خیر


👈فایل اسکریپتهای مربوط به هفته هشتم را می توانید از این بخش دریافت و مطالعه کنید.

تکالیف هفته هشتم👇🏻:

👈1-به چند روش مختلف اسکریپتهایی بنویسید که یک متن را از کاربر بگیرد و فواصل خالی را از داخل آن حذف کند.

👈2- اسکریپتی بنویسید که نام دامنه یک سایت را بگیرد و با حذف پسوند و www نام آن شرکت یا موسسه را تحویل دهد. مثلا www.google.com را بگیرد و google را تحویل دهد.

👈3- با استفاده از ماژول timeit اسکریپتی بنویسید که زمان اجرای یک دستور یا بخشی از یک برنامه را در زبان پایتون محاسبه کند.

👈4- اسکریپتی بنویسید که یک متن را از کاربر بگیرد و آن را از انتها به ابتدا بنویسد(مقلوب کند).

👈5- اسکریپتی تهیه کنید که یک عدد صحیح را دریافت کند و فاکتوریل آن را برگرداند.

👈6- اسکریپتی تهیه کنید که با استفاده از lambda تابعی ایجاد کند که فاکتوریل آرگومان خود را برگرداند و تابع را فراخوانی کند.

👈7- اسکریپتی تهیه کنید که با استفاده از def تابعی ایجاد کند که فاکتوریل آرگومان خود را برگرداند و تابع را فراخوانی کند.

👈8- اسکریپت لاگین را به صورتی بنویسید که اسکریپت نام کاربری و کلمه عبور را از کاربر دریافت کند و در صورتی که یوزرنیم و پسورد درست وارد شده بود به او نمایش دهد: “خوش آمدید”.

👈9- در تعداد دفعات وارد کردن اشتباه یوزرنیم و پسورد در اسکریپت لاگین خود محدودیت ایجاد کنید.

👈10-در اسکریپت لاگین خود تعداد یوزر نیم و پسوردها را به تعدادی بیشتر مثلا 10 مورد اضافه کنید.


تکالیف هفته هفتم👇🏻:

👈1- فلوچارت و اسکریپتی بنویسید که حاصل جمع اعداد 1 تا 1000 را نشان دهد و زمان اجرای الگوریتم را نشان دهد.

👈2- با استفاده از نوع داده دیکشنری اسکریپتی به زبان پایتون بنویسید که یک رقم بین 0 تا 9 را از کاربر بگیرد و معادل آن را به صورت حروف نمایش دهد. (مثلا اگر کاربر وارد کرد 4 نمایش دهد Four ) و در صورتی که غیر از این ده رقم وارد شد پیام خطا نمایش دهد.

👈3- فلوچارت و اسکریپت نمایش یک رقم بین 0 تا 9 به صورت حروف را به صورتی گسترش دهید که اگر یک عدد چند رقمی وارد شد بتواند رقم به رقم آن را به صورت حروف نمایش دهد.

👈4- اسکریپتی بنویسید که مختصات X,Y مرکز یک دایره و یک نقطه روی محیط را دریافت کند و محیط دایره را محاسبه کند.

👈5- فلوچارت و اسکریپتی بنویسید که دو عدد صحیح را از کاربر دریافت کند و به روش جمع متوالی آنها را در هم ضرب کند.

👈6- فلوچارت و اسکریپتی بنویسید که اعداد زوج کوچکتر از 200 را در یک لیست ذخیره کند و نمایش دهد.

👈7- فلوچارت و اسکریپتی بنویسید که اعداد زوج کوچکتر از 200 را در یک فایل ذخیره کند و نمایش دهد.

👈8- اسکریپت لاگین را به صورتی بنویسید که اسکریپت نام کاربری و کلمه عبور را از کاربر دریافت کند و در صورتی که یوزرنیم و پسورد درست وارد شده بود به او نمایش دهد: “خوش آمدید”.

👈9- فلوچارت و اسکریپتی بنویسید که با استفاده از لایبرری datetime تاریخ امسال را شامل سال و ماه و روز از کامپیوتر بگیرد و سال و ماه و روز تولد را هم به میلادی بتواند از کاربر را بگیرد و سن او را دقیقاً محاسبه کند و نمایش دهد.

👈فایل اسکریپتهای مربوط به هفته های ششم و هفتم را می توانید از این بخش دریافت و مطالعه کنید.


تکالیف هفته ششم👇🏻:

👈1- فلوچارت و اسکریپتی بنویسید که دو عدد صحیح را از کاربر دریافت کند و به روش جمع متوالی آنها را در هم ضرب کند.

👈2- فلوچارت و اسکریپتی بنویسید که اعداد زوج کوچکتر از 200 را در یک لیست ذخیره کند و نمایش دهد.

👈3- فلوچارت و اسکریپتی بنویسید که اعداد زوج کوچکتر از 200 را در یک فایل ذخیره کند و نمایش دهد.

👈4- اسکریپتی بنویسید که مختصات X,Y مرکز یک دایره و یک نقطه روی محیط را دریافت کند و محیط دایره را محاسبه کند.

👈5- فلوچارت و اسکریپتی بنویسید که با استفاده از لایبرری datetime تاریخ امسال را شامل سال و ماه و روز از کامپیوتر بگیرد و سال و ماه و روز تولد را هم به میلادی بتواند از کاربر را بگیرد و سن او را دقیقاً محاسبه کند و نمایش دهد.


👈فایل اسکریپتهای مربوط به هفته پنجم(بررسی شده در کلاس) را می توانید از این بخش دریافت و مطالعه کنید.

تکالیف هفته پنجم👇🏻:
👈1- تکالیف باقی مانده از هفته قبل را انجام دهید و ارسال کنید.

👈2- فلوچارت و اسکریپتی بنویسید که سه عدد صحیح را از کاربر دریافت کند و بدون استفاده از توابع ()min و ()max و با استفاده از دستور if (برای کنترل جریان برنامه) ماکزیمم و مینیمم آن ها را مشخص کند.

👈3- فلوچارت و اسکریپتی بنویسید که سال تولد و امسال را هم به میلادی و هم به شمسی بتواند از کاربر را بگیرد و سن او را محاسبه کند و نمایش دهد.

👈4- فلوچارت و اسکریپتی بنویسید که با استفاده از لایبرری datetime تاریخ امسال را از کامپیوتر بگیرد و سال تولد را هم به میلادی و هم به شمسی بتواند از کاربر را بگیرد و سن او را محاسبه کند و نمایش دهد.

👈5-فلوچارت و اسکریپتی بنویسید که ضرایب یک معادله درجه دوم را از ورودی دریافت، ریشه‌های معادله را محاسبه و در خروجی نمایش دهد.


👈فایل اسکریپتهای مربوط به هفته چهارم(بررسی شده در کلاس) را می توانید از این بخش دریافت و مطالعه کنید.

تکالیف جلسه چهارم👇🏻:

👈1- فلوچارت و اسکریپتی بنویسید که مقدار یک زاویه را بر حسب درجه از کاربر دریافت کند و سینوس و تانژانت آن را محاسبه کند و نمایش دهد.

👈2- فلوچارت و اسکریپتی بنویسید که دو عدد صحیح را از کاربر دریافت کند و بدون استفاده از توابع ()min و ()max و با استفاده از دستور if (برای کنترل جریان برنامه) وضعیت بزرگتر یا کوچکتر بودن آنها نسبت به هم را مشخص کند.

👈3- فلوچارت و اسکریپتی بنویسید که سه عدد صحیح را از کاربر دریافت کند و بدون استفاده از توابع ()min و ()max و با استفاده از دستور if (برای کنترل جریان برنامه) ماکزیمم و مینیمم آن ها را مشخص کند.

👈4- برای نوشتن یکی از اسکریپتهای بالا از دستورات مدیریت استثناء (try …. except) استفاده کنید.

👈5- فلوچارت و اسکریپتی بنویسید که سال تولد کاربر را بگیرد و سن او را محاسبه کند و نمایش دهد.

👈6-فلوچارت و اسکریپتی بنویسید که ضرایب یک معادله درجه اول را از ورودی دریافت، ریشه‌های معادله را محاسبه و در خروجی نمایش دهد.

👈7-فلوچارت و اسکریپتی بنویسید که ضرایب یک معادله درجه دوم را از ورودی دریافت، ریشه‌های معادله را محاسبه و در خروجی نمایش دهد.


👈فایل اسکریپتهای مربوط به هفته سوم(بررسی شده در کلاس) را می توانید از این بخش دریافت و مطالعه کنید.

تکالیف جلسه سوم👇🏻:

👈1- فلوچارت و اسکریپتی به زبان پایتون بنویسید که طول ضلع یک مربع را از کاربر دریافت نماید و مقدار محیط و مساحت آن را محاسبه کند و حاصل را نمایش دهد.

👈2- فلوچارت و اسکریپتی به زبان پایتون بنویسید که شعاع دایره را از کاربر دریافت کند و محیط و مساحت دایره را محاسبه کند و نمایش دهد.

👈3- اسکریپت قبل را به گونه ای توسعه دهید که ارقام اعشار در خروجی محدود به دو رقم اعشار شود و عدد پی را از لایبرری دریافت کند.


👈فایل اسکریپتهای مربوط به هفته دوم(بررسی شده در کلاس) را می توانید از این بخش دریافت و مطالعه کنید.

تکالیف جلسه دوم👇🏻:

👈1- فلوچارت و اسکریپتی به زبان پایتون بنویسید که نام کاربر را دریافت کند و روی صفحه نمایش به او سلام کند.

👈2- فلوچارت و اسکریپتی به زبان پایتون بنویسید که دو عدد را از کاربر دریافت کند و حاصل جمع آنها را نمایش دهد.


جزوه های زیر برای یادگیری مناسب است:

کتاب شماره 1 (پایتون آبی) برای یادگیری پایتون

برای یادگیری بهتر مفاهیم فلوچارت این فایل کتاب را مطالعه کنید.


سایتهای دانلود نرم افزار مرتبط:

پایتون را از سایت python.org و نیز یکی دیگر از IDEهای زیر را نصب کنید(می توانید بسته Anaconda را تهیه و نصب کنید که به همراه خود IDEهای مختلف و تعداد زیادی از کتابخانه ها و فریمورک های معتبر را دارد).

  1. IDLE
  2. THONNY
  3. Jupyter notebook
  4. VS Code
  5. Pycharm
  6. Spyder
  7. pydev

ویرایشگر کد thonny را می توانید از این قسمت دانلود کنید.

سایت رسمی پایتون برای دانلود آخرین نسخه پایتون بسته به سیستم عامل کامپیوتر: https://www.python.org

Python 3.7.8rc1 مناسب نسخه ویندوز 7

ویدیوی آموزش نصب پایتون و یک IDE و شروع به کار با پایتون

ویژگی های پایتون


توجه: لازم است هریک از برنامه های ارسالی در قالب یک فایل پایتون با پسوند py یا ipynb ارسال شود و نه به صورت تصویر و اسکرین شات

📧 رایانامه:

EMAIL: MAYSAMYAZDANPANAHI@YAHOO.COM

مطالب مشابه